Skatt ǀ dom av Norges Høyesterett

Nyhetsbrev

Høyesterett har i en dom av 12. mars 2014 satt til side Oljeskattekontorets ligning av ConocoPhillips AS. Skattekontoret hadde lagt til grunn at salg av aksjer som i utgangspunktet var omfattet av "fritaksmedtoden" skulle skattlegges som gevinst ved salg av fast eiendom.

Med denne avgjørelsen har Høyesterett utvidet området for det som hittil har vært ansett som lovlige tilpasninger til "fritaksmetoden". Næringslivet har fått en viktig avklaring på hvor grensen for lovlige omorganiseringer går, når et viktig formål med en omorganisering er å legge til rette for et senere salg av eiendeler innenfor «fritaksmetoden».

Saksforholdet

Et single purpose eiendomsselskap ble etablert ved fisjon av et av ConocoPhillips datterselskaper. Det ene datterselskapets eiendom, ble overført til et nystiftet selskap. Denne fisjonen ble gjennomført i samsvar med  særskilte regler om skattefritak i sktl. § 11-4. Senere ble aksjene i dette nyetablerte selskapet realisert. Fritaksregelen i sktl. § 2-38 kom som utgangspunkt til anvendelse.

Formålet med fisjonen var dels å legge til rette for salg av eiendommen som ble overført ved fisjon.På beslutningstidspunktet for fisjonen, var det allerede inngått avtale om salg av aksjene i selskapet som ble etablert.

Oljeskattekontorets syn var at fisjonens hovedsakelige formål var å spare skatt, og at det etter totalvurdering av virkningene av fisjonen og aksjesalget, fremsto som stridene mot skattereglenes formål å legge skattefrihet til grunn. Oljeskattekontoret la derfor til grunn at fisjonen kunne tilsidesettes etter ulovfestede regler om gjennomskjæring, og at gevinsten ved salg av aksjene kunne beskattes som gevinst ved salg av eiendom.

Høyesteretts syn

Høyesterett var enig med Oljeskattekontoret, når det gjaldt spørsmål om hva som var det hovedsakelige formålet med fisjonen. Gevinsten ved salget var 63 mill. og selskapet sparte hele kr. 17, 5 mill. i skatt, ved å fisjonere og selge aksjer, fremfor å selge eiendommen.

Selv om grunnvilkåret for gjennomskjæring var oppfylt, var fisjonen og det etterfølgende aksjesalget etter Høyesteretts syn ikke i strid med skattereglenes formål. Vilkårene for gjennomskjæring ble av den grunn ikke vurdert som oppfylt.

En fisjon av datterselskapet, hvor eiendommen ble overført til et nystiftet selskap, var riktignok i strid med formålet bak skattelovens alminnelige gevinstbeskatningsregel. Men dette mente Høyesterett måtte være uten betydning, da formålet med «fritaksmetoden» nettopp var å frita aksjeslagsgevinster for skatt.

Høyesterett la til grunn at det var uten betydning at beslutningen om fisjon ble tatt etter at salget var avtalt. Om dette uttalte Høyesterett at «Det lar seg vanskelig begrunne at en ellers akseptabel fremgangsmåte skal bli illojal og gjenstand for gjennomskjæring bare fordi fisjonen og salget skjer tilnærmet samtidig».

Konsekvenser av dommen

Med denne Høyesterettsavgjørelsen, er det klart at skattemyndighetenes strenge praksis med å tilsidesette eiendomsfisjoner, som er besluttet i nær tilknytning til et aksjesalg, ikke lovlig kan videreføres. 

For næringslivet betyr Høyesteretts avgjørelse større grad av forutsigbarhet. Fisjoner må heretter lovlig kunne besluttes, også der hvor det er tidsmessig nærhet mellom beslutning om fisjon og salg av aksjene i eiendomsselskapet, og uten at dette gir grunnlag for skattemessig gjennomskjæring. 

For næringsdrivende som har fått ligningen endret, med samme begrunnelse som i ConocoPhillips-saken, kan det være grunnlag for en ny endringsligning. 

Stikkord