inntektsskatt

Statsbudsjett

Statsbudsjettet for 2019

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2019

I Statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen nye skatte- og avgiftslettelser på til sammen om lag 1,1 milliarder kroner påløpt og om lag 1,7 milliarder kroner bokført i 2019.

Redusert skatt på inntekt  

Nyhetsbrev

Skatt I Tap på fordring og garantier?

I dette nyhetsbrevet belyses spørsmål om tapsfradrag med skattemessig virkning for personlig aksjonær, som har ytt lån til eller stilt garanti til fordel for selskap som eies direkte eller indirekte av aksjonæren.  

Rettsutviklingen i senere tid innebærer at flere personlige aksjonærer enn før, nå må forventes å oppfylle vilkårene for tapsfradrag. Dette nyhetsbrevet gir ingen særskilt omtale av selskapsaksjonærer, hvor fradragsrett for tap på fordringer etter 2011 er avskåret, hvis skyldner er et nærstående selskap.  

Forskriftsendring

Nye forskriftsregler om aksjesparekonto

I statsråd 21. juni 2017 har Regjeringen vedtatt nye forskriftsregler om aksjesparekonto, som trer ikraft 1. september 2017. Ordningen innebærer at gevinster ved salg av børsnoterte aksjer ikke skattlegges hos eier av kontoen, så lenge gevinsten forblir på aksjesparekontoen eller reinvesteres i andre børsnoterte aksjer mv.
Statsbudsjett

Revidert nasjonalbudsjett 2017

11. mai la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2017. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.

Abonner på inntektsskatt