personskatt

Nyhetsbrev

Skatt I Tap på fordring og garantier?

I dette nyhetsbrevet belyses spørsmål om tapsfradrag med skattemessig virkning for personlig aksjonær, som har ytt lån til eller stilt garanti til fordel for selskap som eies direkte eller indirekte av aksjonæren.  

Rettsutviklingen i senere tid innebærer at flere personlige aksjonærer enn før, nå må forventes å oppfylle vilkårene for tapsfradrag. Dette nyhetsbrevet gir ingen særskilt omtale av selskapsaksjonærer, hvor fradragsrett for tap på fordringer etter 2011 er avskåret, hvis skyldner er et nærstående selskap.  

Forskriftsendring

Nye forskriftsregler om aksjesparekonto

I statsråd 21. juni 2017 har Regjeringen vedtatt nye forskriftsregler om aksjesparekonto, som trer ikraft 1. september 2017. Ordningen innebærer at gevinster ved salg av børsnoterte aksjer ikke skattlegges hos eier av kontoen, så lenge gevinsten forblir på aksjesparekontoen eller reinvesteres i andre børsnoterte aksjer mv.
Abonner på personskatt